Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Dalabyggð


 

1. gr.

Markmið

Markmið þessara reglna er að skilgreina það hátterni og viðmót sem kjörnum fulltrúum ber að sýna við störf sín á vegum Dalabyggðar og að upplýsa íbúa um þær kröfur sem gerðar eru til fulltrúanna. Með kjörnum fulltrúum er átt við sveitarstjórnarfulltrúa sem og alla aðra sem kjörnir eru eða valdir til setu í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum Dalabyggðar.

 

2. gr.

Starfsskyldur og ábyrgð

Kjörnir fulltrúar skulu í störfum sínum fylgja lögum, reglum og samþykktum Dalabyggðar, sem og sannfæringu sinni. Þeim ber að gæta almannahagsmuna og hagsmuna sveitarfélagsins.

 

Kjörnir fulltrúar hafa ávallt í heiðri grundvallarreglur góðrar stjórnsýslu í störfum sínum, þ,m.t. gagnsæja og upplýsta ákvarðanatöku, og framkvæma ekkert það sem er til þess fallið að vekja með réttu grunsemdir um að annað en lögmæt málefnaleg sjónarmið ráði för við stjórn Dalabyggðar.

 

Kjörnir fulltrúar upplýsa íbúa Dalabyggðar, eins og kostur er, um störf sín og annað sem skiptir máli í rekstri sveitarfélagsins. Þeir eru ávallt reiðubúnir að axla ábyrgð á verkum sínum.

 

Í störfum sínum skulu kjörnir fulltrúar koma fram af drengskap og háttvísi og sýna hver öðrum, íbúum, viðskiptavinum og starfsmönnum sveitarfélagsins fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu. Kjörnir fulltrúar skulu gæta þess að framkoma þeirra og athafnir samrýmist starfi þeirra og forðist að aðhafast nokkuð sem gæti orðið þeim til vanvirðu eða álitshnekkis.

 

Kjörnir fulltrúar gæta þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt á að fara vegna einkahagsmuna eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, reglum eða eðli máls. Trúnaðurinn helst áfram eftir að kjörnir fulltrúar láta af störfum.

 

Kjörnir fulltrúar virða trúnað um ummæli einstakra fundarmanna á lokuðum fundum í nefndum og ráðum Dalabyggðar, sem og um innihald skjala eða annarra gagna, sem þeir fá aðgang að vegna starfa sinna og trúnaður skal vera um, enda byggi trúnaðarkrafan á lögmætum og málefnalegum rökum.

 

3. gr.

Valdmörk.

Kjörnir fulltrúar gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og virða verkaskiptingu í stjórnkerfi Dalabyggðar. Þeir sýna störfum og réttindum annarra kjörinna fulltrúa og starfsmanna Dalabyggðar virðingu.

 

Kjörnir fulltrúar skulu í störfum sínum virða hlutverk starfsmanna Dalabyggðar. Þeir mega ekki hlutast til um að starfsmenn geri neitt það sem hefur þann tilgang að verða kjörna fulltrúanum á beinan eða óbeinan hátt til persónulegs ávinnings, né heldur aðila sem er venslaður honum eða ákveðnum hópum eða fyrirtækjum.

 

4. gr.

Misbeiting valds.

Kjörnum fulltrúum ber ávallt að setja almannahagsmuni ofar sérhagsmunum. Kjörnir fulltrúar mega aldrei beita réttindum eða aðstöðu sem fylgja hlutverki þeirra í þágu einkahagsmuna sinna eða annarra í því skyni að geta notið óbeinna eða beinna persónulegra hagsbóta af því. Þá skulu þeir gæta þess að nýta sér ekki upplýsingar sem þeir hafa aðgang að í krafti stöðu sinnar sem kjörnir fulltrúar til að hagnast á þeim persónulega eða að hjálpa öðrum að gera það.

 

Kjörnir fulltrúar þiggja ekki gjafir, fríðindi eða önnur hlunnindi frá þeim sem þeir hafa samskipti við vegna starfa sinna í þágu Dalabyggðar.

 

5. gr.

Hagsmunaárekstrar.

Kjörnir fulltrúar skulu forðast hagsmunaárekstra í störfum sínum. Þegar kjörinn fulltrúi á óbeinna eða beinna persónulegra hagsmuna að gæta í máli sem eru til umfjöllunar hjá sveitarstjórn, byggðarráði, stjórnum, nefndum eða ráðum sveitarfélagsins, skal hann gera grein fyrir þessum hagsmunum áður en umræður, atkvæðagreiðslur eða embættisfærslur fara fram ef vafi getur leikið á um hæfi hans og skal hann ekki taka þátt í umræðum eða atkvæðagreiðslum í málum ef hann er vanhæfur til þess. Um mat á hæfi fer eftir hæfisreglum sveitarstjórnarlaga og stjórnsýslulaga.

 

Kjörnir fulltrúar nýta sér ekki stöðu sína í þágu einkahagsmuna sinna eða annarra sem eru þeim tengdir, hvort sem ávinningur af slíku kemur fram strax eða síðar, þar með talið eftir að störfum fyrir Dalabyggð lýkur

 

Kjörnir fulltrúar og nefndarmenn sem sitja í stjórnum í einkareknum eða opinberum félögum sem gætu átt hagsmuna að gæta vegna beinna eða óbeinna viðskipta við bæjarfélagið, skulu upplýsa um það.

 

6. gr.

Ábyrgð í fjármálum.

Kjörnum fulltrúum ber að virða fjárhagsáætlun og grundvallarreglur um fjármálastjórn sem tryggja réttmæta og ábyrga meðferð á almannafé. Við störf sín skulu kjörnir fulltrúar ekki aðhafast neitt sem getur falið í sér misnotkun á almannafé.

 

7. gr.

Stöðuveitingar

Kjörnum fulltrúum ber að gæta þess að við stöðuveitingar hjá Dalabyggð sé í hvívetna fylgt lögum og reglum og að einungis málefnalegar forsendur liggi að baki vali á starfsmönnum og gæta þess, hverju sinni þegar þeir koma að ákvörðun um val á starfsmönnum, að hæfasti umsækjandinn hljóti starfið

 

8. gr.

Bann við að tryggja sér stöður.

Kjörnir fulltrúar skulu í störfum sínum ekki leita eftir starfslegum ávinningi í framtíðinni, beint eða óbeint, til dæmis með því að ívilna fyrirtæki eða stofnun sem þeir hafa eftirlit með eða hafa stofnað til samningssambands við fyrir hönd sveitarfélagsins.

 

9. gr.

Miðlun siðareglna til kjörinna fulltrúa og almennings

Kjörnum fulltrúum ber að tileinka sér þessar siðareglur og lýsa því yfir að þeir séu reiðubúnir til að hafa þessar siðareglur að leiðarljósi og staðfesti þann vilja með undirskrift sinni í upphafi hvers kjörtímabils. Þær skulu ávallt vera aðgengilegar starfsfólki sveitarfélagsins, almenningi og fjölmiðlum á heimasíðu Dalabyggðar til að þessir aðilar geti gert sér grein fyrir meginreglum þeirra.

 

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar 18. júní 2013

Sveinn Pálsson, sveitarstjóri